Soutěžní řád

Czech Scooter Association, z.s.

Čl. 1 - Základní ustanovení

1.1.

Soutěžní řád freestyle scooteringu (dále jen "SŘ") stanoví podmínky organizace scooteringových soutěží pořádaných v rámci Czech Scooter Association z.s. (dále jen"CSA") a vztahuje se na všechny jejich účastníky (závodníky, jejich funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce) a na řídící orgány těchto soutěží. Výklad tohoto SŘ provádí řídící orgán soutěže - Výbor CSA (dále jen “Výbor“), jeho změny a doplňky provádí výhradně Výbor.

1.2.

Změny a doplňky tohoto SŘ mohou být schváleny pouze před začátkem nového soutěžního ročníku a musí být oznámeny závodníkům minimálně 14 dní před zahájením soutěže jejich zveřejněním na stránkách www.czechscootering.cz.

1.3.

V rámci CSA se pořádají soutěžní závody. Ze všech závodů pořádaných v rámci CSA musí být pořízen přehled o výsledcích (dále jen „POV“) v elektronické podobě ověřený rozhodčími akce nebo v písemné podobě podepsaný rozhodčími akce. Za soutěžní závody se považují závody Scooter Cup (dále jen “SC”). Uspořádání všech soutěží musí být schváleno Výborem CSA. CSA jakožto zřizovatel veškerých soutěží má výhradní mediální, televizní a další audiovizuální práva ke všem závodům pořádaným v soutěžích CSA. Řídící orgán může v odůvodněných případech vydat zákaz pořádání scooteringových závodů. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku,  bezpečnosti a ochrany zdraví při závodech.

1.4.

CSA ctí pravidla Antidopingového Výboru ČR. Je nutné, aby všichni účastníci závodu znali seznam zakázaných látek dostupný na www.antidoping.cz. V případě prokázání užití zakázaných látek hrozí jak individuální postih, tak i postih pro CSA a zhoršení podmínek pro freestyle scootering na následující sezónu. 

Čl. 2 - Scooter Cup

2.1.

Scooter Cup se řídí tímto SŘ a kalendářem soutěží CSA, který pro soutěže schvaluje a vydává řídící orgán soutěže. Rozpis závodů CSA musí respektovat tento SŘ a být s ním v souladu.

2.2.

Kalendář soutěží CSA je tvořen datumy jednotlivých soutěží, místem jejich konání a jejich názvem. Kalendář všech akcí Scooter Cupu musí být zveřejněn na začátku závodní sezóny, minimálně 30 dní před konáním prvního závodu. Případné změny v termínech konání jednotlivých akcí budou komunikovány na webu www.czechscootering.cz minimálně 30dní před konáním konkrétní akce.

2.3.

Změny v SŘ CSA, které se týkají systému a organizace soutěží a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, nelze v průběhu soutěžního ročníku provádět. 

2.4.

Změny v kalendáři soutěží CSA mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgány CSA a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěží. SŘ je závazný pro všechny účastníky soutěží.

2.5.

Porušení nebo nedodržování tohoto SŘ CSA a kalendáře soutěží CSA může být podle intenzity porušení nebo jejich nedodržení postihováno disciplinárními tresty.

Čl. 3 - Organizace soutěží

3.1. Úrovně soutěží

Nejvyšší úrovní pro všechny kategorie a disciplíny je Scooter Cup, jehož součástí je i závod označený jako Mistrovství ČR. Nižší úrovní jsou místní závody pod záštitou CSA.

3.2. Řízení soutěží

 • a) Celostátní soutěže řídí Výbor CSA.
 • b) Regionální soutěže (rozuměno soutěže nižší úrovně, avšak třeba i s nadregionální účastí) řídí místní sportovní kluby, nesmí se však odchýlit od tohoto SŘ a dalších platných směrnic a řádů, pokud není výslovně stanoveno jinak.
 • c) V případě neexistence klubu v regionu může nižší soutěž v daném regionu řídit Výbor CSA.

3.3. Systémy soutěží SC

Závod SC se odehrává v areálu skateparku a na ploše a překážkách určených pro provádění triků.

Registrace do závodu probíhá online nebo v odůvodněných případech na místě. Registrovaný závodník je pak povinen se ještě v místě závodu akreditovat.  Akreditace probíhá na místě, v den závodu a v místě tomu určeném pořadatelem. Startovné je uvedeno na jednotlivých informačních stránkách zastávek SC. 

Pokud o to současně požádá, pak registrací do závodu se závodník může stát členem CSA a přijímá její Stanovy. 

Jezdci jsou povinni mít funkční vybavení pro freestyle scootering. Podpisem/potvrzením registrace do závodu jezdec souhlasí s dodržováním níže uvedených pravidel CSA a Antidopingového Výboru ČR.

3.4.  Kategorie

Kategorie bude v závodě otevřena pouze tehdy, zaregistruje-li se do soutěže alespoň 5 závodníků předem v rámci online registrace. Pořadatel závodu zkontroluje počet přihlášených jezdců nejpozději 3 dny před konáním závodu a při nedostatečném počtu registrovaných jezdců má povinnost přihlášené závodníky (tzn. ostatní 1-4 závodníky) neprodleně informovat o zrušení jejich kategorie.

Kategorie pro aktuální soutěžní sezónu bude otevřena pouze tehdy, pokud budou vyhlášeny minimálně 3 závody, ve kterých pořadatel počítá s účastí závodníků dané kategorie. O vyhlášení konkrétních kategorií v konkrétním závodě rozhoduje vždy sám pořadatel.

Věkové kategorie a disciplíny:

Park

Rookie do 9 let včetně

Junioři do 14 let včetně

Junioři do 18 let včetně

Masters

Street

Rookie do 9 let včetně

Junioři do 14 let včetně

Junioři do 18 let včetně

Masters

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující ročník narození, tedy například pro ročník 2023 se považují za:

  • „Rookie do 9 let včetně“ závodníci narození v letech 2014, 2015 a mladší. 

 • “Junioři do 14 let včetně” závodníci narození v letech 2013 - 2009

“Junioři do 18 let včetně” závodníci narození v letech 2008 - 2005

Čl. 4 - FORMÁT ZÁVODŮ Scooter Cup a MČR

4.1. Kvalifikace

 • Každý jezdec odjede 2 jízdy po 45 sekundách a to buď formou samostatných jízd nebo heatů (odvislé od počtu registrovaných jezdců). V případě heatů dostane každý jezdec vlastní skóre vyhodnocené vůči celé konkurenci v příslušné kategorii. 
 • V rámci kvalifikačních jízd se po uplynutí 45s na jízdu nepojedou last tricky.
 • „The best one counts“ tedy do výsledků se  počítá nejlepší jízda.
 • Při účasti 5 - 10 závodníků odpadá kvalifikační kolo a všichni jezdci z této kategorie automaticky jedou pouze dvě finálové jízdy

4.2. Finále

 • Každý jezdec má 2 samostatné jízdy po 45 sekundách
 • Po druhé jízdě má jezdec k dispozici dva pokusy na jeden last trick.
 • „The best one counts“ tedy do výsledků se  počítá nejlepší jízda.

4.3. Klíč k počtu postupujících do finále pro každou kategorii

Počet registrovaných závodníků v kvalifikaci 

Počet postupujících do finále 

5 - 10

kvalifikace odpadá, všichni startují rovnou finálové jízdy

do 40

10

nad 40

15

  

4.4 Výhry

Věcné ceny jsou jezdcům předány při vyhlášení výsledků. Peněžité výhry se předávají po vyhlášení výsledků v místě určeném pořadatelem závodu v hotovosti. V každé kategorii se odměňují první tři místa.

Rozdělení za jeden závod SC bodů je následující:

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

1

1000

8

550

15

350

22

190

29

145

2

900

9

500

16

325

23

180

30

140

3

800

10

475

17

300

24

170

31

135

4

750

11

450

18

275

25

160

32

130

5

700

12

425

19

250

26

155

33

125

6

650

13

400

20

225

27

150

34

120

7

600

14

375

21

200

28

145

35

115

pozn. od 26. místa se uděluje vždy o pět bodů méně až dokud nezbývají žádné body na rozdání.

V případě závodu MČR jsou body za umístění dvojnásobné.

V případě stejného počtu bodů v konečném pořadí SC po odjetí MČR se v případě prvních třech míst lépe umístí jezdec, jehož součet bodů z dvou nejlepších výsledků dosažených v SC bude lepší.  V případě stejného počtu bodů u jezdců od čtvrtého místa dále zůstává v konečném pořadí dělené místo.

4.5. Bodování závodu

Bodování jednotlivých závodníků mají na starost vždy minimálně tři rozhodčí, v případě MČR pak minimálně rozhodčí čtyři . Podle mezinárodních standardů se jízdy hodnotí podle 4 základních kritérií a to: obtížnost předvedených triků, různorodost, konsistence a styl. Rozhodčí vždy udělí bodové hodnocení za každé jednotlivé kritérium zvlášť maximální možnou výší 25ti bodů. Celkové bodové ohodnocení závodníka je dáno součtem získaných bodů za každé jednotlivé kritérium. Maximální možný bodový zisk je 100. Podrobné informace v sekci Bodování.

CSA a její zástupci organizující SC si vyhrazují právo na změnu formátu v případě nepřízně počasí. Vždy je však nutné, aby každý jezdec dostal stejný prostor na předvedení triků ve stejném čase.

4.6. Řešení shodných výsledků

V situaci, kdy je shodné výsledné bodové ohodnocení jako součet všech bodů lepšího kola od všech rozhodčích u dvou a více závodníků, přistoupí rozhodčí k rozdělení pořadí dle níže vypsaných kritérií, která jsou uplatňována sekvenčně. Lepší celkové umístění získává závodník, který:

 • měl více bodů v kvalifikačních jízdách
 • získá vyšší absolutní bodové ohodnocení součtem obou finálových jízd
 • hlavní rozhodčí rozhodne o výsledném pořadí po poradě s ostatními rozhodčími

Čl. 5 - Povinnosti závodníků

5.1.

Do každého závodu se musí náležitě registrovat - vyplnit pravdivě všechna pole elektronické / písemné registrace, vybrat disciplínu / disciplíny a věkovou kategorii / věkové kategorie a zaplatit startovní poplatek

5.2.

Pokud to organizátor dovolí, může se závodník nižší kategorie zapsat do kategorie Masters. Žádost o zapsání do této kategorie je nutné podat nejpozději do konce akreditace vypsané dle pravidel konkrétního závodu. Od okamžiku schválení účasti v kategorii Masters již není možný přechod zpět do nižší kategorie v dané sezóně. Opačným směrem není změna možná tj. starší závodník nemůže startovat v mladší kategorii.

Zapsání do vyšší kategorie musí vždy písemně potvrdit organizátor akce. Jezdec mladší 18ti let musí doložit souhlas zákonného zástupce se startem v této kategorii.

5.3.

Nesplnění výše uvedených podmínek může vést k nezaregistrování závodníka do závodu.

5.4.

Každý jezdec musí být vybaven vhodným ochranným vybavením a případně respektovat nařízení o ochranném vybavení,  jež vydají organizátoři jednotlivých závodů. Všichni jezdci bez výjimky musí mít helmu, bez které nesmí být žádný jezdec připuštěn na start.

V případě nedodržení pravidla o ochranném vybavení bude jezdec diskvalifikován.

5.5

Jezdci musí dodržovat specifikaci používaných koloběžek viz.  Specifikace freestyle koloběžek.

 

Čl. 6 –  Povinnosti klubů

6.1. 

Závodníci, kteří jsou členy klubu, jsou povinni uvést správnou příslušnost k místnímu klubu během registrace.

6.2.

Pokud závodník nesplní povinnost dle 6.1., nebude klub za výsledek takového závodníka  bodově ohodnocen.

Čl. 7 - Povinnosti pořadatele závodu

7.1.

Pořadatel závodu je určen Výborem CSA. Pořadatel je odpovědný za organizování závodu. Pořadatelem závodu může být klub nebo CSA. Změnu pořadatele závodu může v odůvodněných případech provést pouze řídící orgán soutěže - Výbor CSA.

7.2.

Pořadatel závodu je povinen:

 • a) Zajistit skatepark v termínu daném v kalendáři soutěží CSA a skatepark vyhovující standardům freestyle scooteringu.
 • b) Potvrdit řídícímu orgánu termíny a místo konání nejpozději do konce března příslušného roku.
 • c) Zajistit přijatelné ubytování pro rozhodčí a organizátory v místě konání závodu.
 • d) Informovat vhodnou formou veřejnost a média o konání závodu. Viditelně rozvěsit rozpis závodu a výsledkový servis. 
 • e) Umožnit jezdcům dostatečný čas na trénink den před závodem a v den závodu,  pokud to dovolují  podmínky.
 • f) Minimálně 30 minut před začátkem závodu musí být skatepark připraven.
 • g) Pořadatel je povinen zachovat minimální vzdálenost 1 m mezi diváky a  překážkami.
 • h) Zajistit podmínky pro činnost zástupců řídících orgánů soutěže, zejména pro rozhodčí, výsledkový servis a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou.
 • i) Zajistit rozhodčím a jezdcům dosažitelnost nealkoholických nápojů v prostoru skateparku.
 • j) V případě použití elektronického či papírového POV zabezpečit jeho vyplňování.
 • k) Ohlásit průběžné a konečné výsledky závodu na místě tomu určeném.
 • l) Zajistit zdravotnickou službu (dále jen ZS), tedy osobu označenou jako ZS, která má zdravotnické vzdělání a nevykonává při závodu žádnou jinou funkci.

7.3.

K udržení pořádku při závodech je pořadatel povinen zajistit pořadatelskou službu - může vykonávat i pořadatelský klub

7.4.

Pořadatelská služba zajistí:

 • a) Pořádek ve skateparku a bezpečnost účastníků.
 • b) Splnění příkazů policie, zástupců řídícího orgánu a rozhodčích.
 • c) Aby v průběhu závodu, přestávek a ani bezprostředně po závodě nevstupoval do skateparku nikdo kromě závodníků, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu.
 • d) Aby do areálu nebyly vpuštěny, případně z něj vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním jinak narušují bezpečnost  účastníků závodu a dalších osob v areálu.
 • f) Při zranění, u kterého nepostačí ošetření ve skateparku, okamžité přivolání rychlé lékařské služby.
 • g) Bezpečný odchod a odjezd závodníků, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže po závodě.

Čl. 8 - Sportoviště

8.1.

Závodní plocha musí odpovídat standardům freestyle scooteringu - určuje Výbor CSA. Řídící orgán soutěže může stanovit další podmínky, které musí sportoviště splňovat.

8.2.

Rozhodnutí o tom, zda byl skatepark řádně připraven, přísluší osobě pověřené CSA

Čl. 9 - Rozhodčí

9.1.

Rozhodcováním závodu pověřuje řídící orgán soutěže kvalifikované rozhodčí, kteří prošli školením CSA, World Skate či ISF.

9.2.

Rozhodčí závodu musí být minimálně tři, na MČR minimálně čtyři. Každý závod má vždy jednoho hlavního rozhodčího.

9.3.

Rozhodčí hodnotí závod buď na papír s připraveným přehledem jezdců a prostorem pro výsledky nebo elektronicky.

9.4.

Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích

Delegovaný rozhodčí je povinen:

 • a) Dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem závodu do skateparku (lhůta může být stanovena jinak).
 • b) Provést kontrolu seznamu jezdců a rozdělení - hlavní rozhodčí.
 • c) Provést kontrolu správnosti vyplnění POV po každé fázi závodu - hlavní rozhodčí.
 • d) Hodnotit závod dle obecných standardů freestyle scooteringu.
 • e) Žádat po pořadateli, aby zajistil nenarušování závodu ze strany diváků, popřípadě žádat, aby dotyčné vykázal z prostor skateparku či areálu.

Delegovaný rozhodčí má nárok na vyplacení odměny a příslušných náhrad stanovených Výbor CSA.

Čl. 10 - Povinnosti a práva účastníků závodu

10.1.

Za závodníka je považován:

 • a) Jezdec, který se včas registruje do závodů splněním všech výše popsaných náležitostí
 • b) Jezdec, kterému nebrání v účasti v závodu zdravotní stav
 • c) Jezdec, který má vhodné vybavení

10.2.

Pouze účastníci závodu a vedoucí klubů mohou na plochu skateparku.

10.3. Jezdec má právo nahlédnout do POV po vyhlášení výsledků.

Čl. 11Přestupky závodníků

11.1.

Přestupky proti ustanovením tohoto SŘ,  a ostatním platným normám a nařízením řídících orgánů a řídících orgánů soutěží budou trestány v rámci disciplinárního řízení (Disciplinární řád je samostatným dokumentem dostupným na www.czechscootering.cz) dle povahy:

 • a) výtkou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale nenarušují její regulérnost. Výtku mohou řídící orgány soutěží ukládat v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto SŘ s ohledem na závažnost přestupků.
 • b) Soutěžními důsledky, tj. diskvalifikace jezdce ze závodu za závažné porušení řádů a směrnic, kterými byla porušena regulérnost soutěže 
 • c) Vyloučením jezdce z celé série
 • d) Vyloučení jezdce z CSA a ze všech závodů pořádaných v rámci činnosti CSA.

Čl. 12 - Hodnocení výsledků v soutěžích

12.1.

Výsledky závodu vyhodnocují a vyhlašují rozhodčí dle pravidel uvedených  výše.

12.2.

Po každém kole závodu jsou průběžné výsledky překontrolovány.

12.3.

Celkové výsledky a průběžné pořadí SC jsou do 24 hodin dostupné na www.czechscootering.cz.

Čl. 13Námitky proti výsledkům

13.1.

Námitky je možné podat zpravidla po nahlédnutí do POV po vyhlášení výsledků závodu.

13.2.

Námitky proti hodnocení výkonu závodníků musí být podány písemně bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30 minut)  po vyhlášení výsledku tohoto závodníka na místě samém hlavnímu rozhodčímu a rozhoduje o ní hlavní rozhodčí přímo na místě, a to nejpozději do 30 minut od  podání námitek. Toto  rozhodnutí  bude vydáno písemně a je konečné.

V případě více námitek v jedné kategorii je oprávněn rozhodčí rozhodnout o námitkách do tří dnů ode dne konání závodu. 

13.3.

Jinou námitku než uvedenou v 13.2. je možné podat písemně do 30ti minut od okamžiku vyhlášení výsledků v den závodu. Námitka se podává hlavnímu rozhodčímu. Vyjádření k námitce musí hlavní rozhodčí vydat písemnou formou nejpozději do jednoho týdne od obdržení námitky. Toto  rozhodnutí  je konečné.

13.4.

Námitky musí splňovat tyto obsahové náležitosti:

 • a) označení orgánu, kterému se podávají
 • b) jméno, příjmení a adresu podávajícího
 • d) označení závodu či předmětné skutečnosti, proti které se podávají námitky
 • e) označení důvodů námitek
 • f) označení důkazů (svědků, listin, apod.)
 • g) krátký popis případu
 • h) uvedení, jaký výsledek námitkového řízení se očekává
 • i) podpis

Čl. 14 – Závěrečná ustanovení 

Tento SŘ byl schválen na zasedání Výkonného výboru dne 21.1.2023  a nabývá platnosti 21.1. 2023.

Tímto SŘ se řídí všechny soutěže pořádané CSA od sezony 2023.

V Praze dne 21.1.2023

Czech Scooter Association, z.s.

Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11

170 00 Praha 7 - Holešovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Copyright 2022 czechscootering.cz All Rights Reserved.