Stanovy spolku
Czech Scooter Association z. s.

Úplné znění stanov ke dni jejich přijetí členskou schůzí

ČI. I

Úvodní ustanovení

 1. Názvem spolku je Czech Scooter Association z. s. (dále též „spolek").

 2. Sídlem spolku je Praha.

Čl. II

Účel a předmět hlavní činnosti spolku

 1. Czech Scooter Association z. s. je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 2. Czech Scooter Association z. s. je spolek založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým jsou zejména následující cíle a činnosti:
  1. podpora rozvoje scooteringu v České republice;
  2. podpora mládeže a nových talentů
  3. všeobecná popularizace & etablování scooteringu jako standarního sportovního odvětví;
  4. organizace a podpora scooteringových akcí a závodů;
  5. podpora a popularizace úspěšných českých jezdců ve světě
  6. zvyšování počtu aktivních jezdců na freestyle koloběžkách;
  7. podpora scooteringu v rámci regionů České republiky.
 3. Spolek vyvíjí vedle své hlavní činnosti i činnosti vedlejší, související s jeho hlavní činností, a to zejména : 
  • poskytování trenérských licencí
  • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti
  • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • organizace doprovodného programu na závodech - provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav apod.
  • zprostředkování obchodu a služeb v oblastech souvisejících s činností spolku,
  • velkoobchod a maloobchod v oblastech souvisejících s činností spolku.

  Čl. III.
  Členství

  1. Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba (klub), která má zájem se aktivně podílet na podpoře a rozvoji scooteringu v České republice, a to na základě svého přijetí za člena spolku za podmínek těchto stanov.
  2. Zájemci o členství  ve spolku – fyzické osoby - se registrují prostřednictvím Registračního řádu spolku. Členem spolku se stává fyzická osoba, která provedla registraci a zaplatila členský poplatek.
  3. Kluby. Zájemci o členství – právnické osoby – se stanou členem spolku tak, že zašlou na adresu spolku písemnou žádost o přijetí za člena a Výbor jejich členství schválí.
  4. V odůvodněných případech je výkonný výbor oprávněn registraci člena — fyzické osoby odmítnout s následným vrácením členského poplatku.
  5. Členové Klubu se automaticky stávají členem spolku s tím, že jejich registraci je povinen provést Klub.
  6. Předseda spolku provádí zápisy a výmazy v seznamu členů týkající se členství osob ve spolku a rozhoduje o případném zpřístupnění seznamu členů.
  7. Členství ve spolku je podmíněno členským příspěvkem. Výši, frekvenci placení a splatnost členského příspěvku schvaluje Výbor. Nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu členství ve spolku zaniká.
  8. Člen má zejména právo:
   • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
   • účastnit se Členské schůze s poradním hlasem;
   • prostřednictvím delegátů hlasovat na Členské schůzi, mimo jiné takto volit orgány spolku;
   • být volen do orgánů spolku;
   • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
   • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
  9. Člen má zejména povinnosti:
   • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku (svou činností naplňovat cíle spolku);
   • platit členské příspěvky v případě, že se stanou podmínkou členství;
   • zdržet se jednání, které není v zájmu spolku, zejména nečinit žádné jednání, prohlášení apod., které znevažuje spolek či jeho členy.
  10. Člen spolku — právnická osoba, která je sama rovněž spolkem nebo jinou korporací (dále jen „Klub"), má vedle ostatních povinností člena spolku též povinnost:
   • zabezpečit registraci svých členů za členy Czech Scooter Associaton z. s., a to bez zbytečného odkladu poté, co se členský klub stane členem spolku;
   • zabezpečit, že osoby, které se budou stávat členy členského klubu až poté, co se členský klub stane členem spolku, budou registrovány též jako členové Czech Scooter Associaton z. s., a to současně s tím, kdy se stanou členy členského klubu, nebo bez zbytečného odkladu poté;
   • zabezpečit, že jeho členové si nebudou počínat v rozporu s cíli spolku vyjádřenými v těchto stanovách;
   • pravidelně, nejméně v intervalech stanovených Výborem, informovat Výbor o činnosti, hospodaření a jiných důležitých skutečnostech týkajících se členského klubu;
   • dodržovat závazné pokyny Výboru, zejména, avšak nikoli jen, organizačního a koordinačního rázu k zajištění zákonného, hospodárného a efektivního chodu spolku i členského klubu.
  11. Klub může být Výborem pověřen vybrat od svých členů, kteří budou současně členy spolku, případné členské příspěvky určené spolku, pokud budou takové členské příspěvky stanoveny.
  12. Pro vyloučení případné pochybnosti se stanoví, že zejména dále uvedená jednání a činnosti člena (včetně členů orgánů spolku) nebudou považovány za konkurenční vůči činnosti spolku a nebudou zakládat střet zájmů mezi členem a spolkem, a to vždy za předpokladu, že člen při nich nebude veden snahou spolek poškodit:
   • účast na jakýchkoli scooteringových závodech ať v České republice či v zahraničí;
   • podnikání včetně podnikání v oblasti scooteringu a včetně poskytování služeb spolku (za předpokladu, že budou poskytovány za obvyklých tržních podmínek) či jiným osobám;
   • účast v jiných právnických osobách (včetně členství v jejich orgánech), a to i jestliže se činnost takových osob týká scooteringu anebo podnikání v souvislosti s ním.

  Čl. IV

  Orgány spolku

  1. Spolek má  tyto orgány:
   1.  Členská schůze;
   2.  Předseda;
   3.  Výbor.
  2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Do působnosti Členské schůze patří mimo jiné i volba Předsedy a Výboru. 
  3. Členská schůze je svolávána Předsedou spolku nebo Výborem spolku v případě, že tak neučiní Předseda spolku. Členská schůze je svolávána nejméně jednou za rok nebo na písemnou žádost nejméně dvou třetin členů spolku. V případě, že členskou schůzi nesvolá ani Předseda ani Výbor spolku do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání Členské schůze podanou dvěma třetinami členů spolku, mohou svolat Členskou schůzi tito členové sami. Termín a program Členské schůze se oznámí všem členům ve lhůtě určené nejméně 15 ( Patnáct) dnů přede dnem jejího konání.
  4. Členské schůze spolku jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové spolku. Členové Výboru jsou povinni se zúčastnit Členské schůze. Členské schůze se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu Členské schůze.
  5. Právo hlasovat na Členské schůzi mají delegáti. Každý delegát má jeden hlas. Delegáty jsou:
   1. každý člen Výboru a Předseda,
   2. každý předseda Klubu,
   3. další delegát Klubu, pokud má Klub více než 50 členů .
  6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 2/3 delegátů. Není-li Členská schůze usnášeníschopná, svolá Výbor spolku náhradní Členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů). Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných delegátů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů, pokud tyto stanovy nebo rozhodnutí Výboru neurčí jinak. Pro změnu stanov je nutný souhlas alespoň 2/3 všech delegátů.
  7. Výbor spolku je pětičlenný. Výbor spolku tvoří Předseda a členové Výboru. Výbor spolku rozhoduje o všech záležitostech a věcech týkajících se spolku, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování Členské schůze nebo Předsedy.
  8. Výbor je pětičlenný. Funkční období prvního výboru je sedmileté. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se Výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy Výboru. Po uplynutí prvního funkčního období bude funkční období následujících Výborů pětileté a Výbor bude volen členskou schůzí.
  9. V čele spolku stojí Předseda, který je individuálním statutárním orgánem spolku a který zastupuje spolek vůči třetím osobám. Dále mohou spolek zastupovat vůči třetím osobám i členové Výboru spolku nebo třetí osoby, které k tomu pověří Předseda spolku plnou mocí. Předseda spolku je odpovědný Členské schůzi. První předseda po přijetí těchto stanov je volen Členskou schůzí a jeho funkční období je sedmileté. Další funkční období pak budou pětiletá a předseda je volen Výborem z jeho členů.
  10. Předseda spolku uskutečňuje a provádí usnesení Členské schůze a přitom je povinen při řízení záležitostí spolku postupovat v souladu s těmito stanovami, právním řádem ČR a usneseními Členské schůze a Výboru.
  11. Předseda spolku vyřizuje průběžně záležitosti spolku a je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech a věcech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování Členské schůze a které si nevyhradí Výbor.
  12. Předseda spolku je povinen poskytovat informace členům spolku na Členské schůzi o hospodaření spolku a na konci roku je povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření spolku. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení Členské  schůzi nejpozději do 15.3 kalendářního roku následujícího.
  13. Předseda sám rozhoduje o nakládání s finančními prostředky do výše 30.000,- Kč jednorázově a celkem do výše 100.000,- Kč v jednom měsíci. Nakládání s částkou vyšší než 100.000,- Kč v jednom kalendářním měsíci schvaluje Výbor. Předseda spolku má povinnost vést peněžní deník, který dokládá na každém zasedání členské schůze či na požádání členů Výboru.
  14.  Výbor přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, a předkládá své vyjádření a stanoviska Členské schůzi.

  Čl. V.

  Pobočné spolky

  1. Výbor je oprávněn rozhodnout o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.
  2. V rozhodnutí o založení pobočného spolku Výbor určí zejména název a sídlo pobočného spolku. Účel pobočného spolku je shodný s účelem vyjádřeným v Čl. II. těchto stanov. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je ve shodném rozsahu jako spolek, neurčí-li Výbor v rozhodnutí o založení jinak. Pro práva a povinnosti členů pobočného spolku a jednotlivé orgány pobočného spolku se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov týkající se spolku, neurčí-li Výbor v rozhodnutí o založení jinak. O přijetí za člena pobočného spolku rozhoduje pobočný spolek; první členové mohou být uvedeni i v rozhodnutí o jeho založení. Vznikem resp. zánikem členství v pobočném spolku vzniká, resp. zaniká členství ve spolku. Vyloučením člena spolku zaniká i jeho členství v příslušném pobočném spolku. Člen spolku může být členem nejvýše jednoho pobočného spolku. Spolek neručí za dluhy pobočného spolku.
  3. Výbor je oprávněn rozhodnutí o založení pobočného spolku změnit, případně rozhodnout o jeho zrušení nebo přeměně. Výbor je dále oprávněn udělovat pobočnému spolku závazné pokyny, zejména, avšak nikoli jen, organizačního a koordinačního rázu k zajištění zákonného, hospodárného a efektivního chodu spolku i pobočného spolku. Výbor je též oprávněn, je-li některý orgán pobočného spolku nečinný či dochází-li činností nebo nečinností pobočného spolku, jeho orgánů nebo členů k porušování těchto stanov nebo poškozování zájmů spolku, přisvojit si dočasně pravomoc orgánu pobočného spolku a rozhodnout sám. Nesouhlasí-li pobočný spolek či jeho členové s některým z těchto opatření, jsou oprávněni záležitost předložit ke konečnému rozhodnutí nejbližší Členské schůzi spolku.
  4. Pobočný spolek je povinen pravidelně, nejméně v intervalech stanovených Výborem, informovat Výbor o činnosti, hospodaření a jiných důležitých skutečnostech týkajících se pobočného spolku.

  Čl.VI.
  Zásady hospodaření

  Příjmy spolku tvoří dotace, sponzorské příjmy, dary, dotace a výnosy z vlastní činnosti. Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

  Čl. VII.
  Vystoupení, vyloučení ze spolku, zrušení a zánik spolku

  1. Každý člen spolku – fyzická osoba může ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení o vystoupení, které musí být doručeno na adresu sídla spolku. Vystoupení ze spolku je účinné doručením shora uvedeného oznámení. Člen spolku – právnická osoba může ukončit své členství na základě písemného oznámení prokazatelně doručeného Předsedovi  spolku. Člen Klubu může vystoupit z Klubu, ale zůstat členem Spolku.
  2. O případném vyloučení člena z důvodů stanovených zákonem nebo v důsledku závažného porušení povinností člena spolku rozhoduje Výbor; rozhodnutí přezkoumává na návrh člena Předseda.
  3. Spolek zaniká bud' dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným spolkem. Zrušuje se rozhodnutím Členské schůze nebo pravomocným rozhodnutím soudu České republiky o jeho zrušení. V případě zrušení spolku s likvidací se provede likvidace, pro kterou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o likvidaci právnických osob a likvidaci spolku.
  4. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí Výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.


V Praze dne 1. února 2022

Czech Scooter Association, z.s.

Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11

170 00 Praha 7 - Holešovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Copyright 2022 czechscootering.cz All Rights Reserved.